تادانه

. شاید اگر #فرید_دانش_فر حرفه‌ای‌گری نکرده بود این گفتگو نشده بود تا در #چلچراغ منتشر بشود شاید اگر این گفتگو را قبل ِ چاپ بهم رسانده بود این نشده بود که حالا شده. گفتگو را یک‌نفس خواندم؛ فقط قصدم مچ‌گیری از جوان آرامی بود که آمد و فهماند #خاما را خوانده و مجاب شدم مقاومت نکنم و گفتم همه‌چی را. و حالا از این گفتگو خیلی چیزها دستگیرم شد. درس گرفتم از منش و رفتارش‌. و اگر دوباره به یک دهه‌ی قبل برگردم و خبرنگاری کنم، هیچ گفتگویی را به گوینده‌اش نخواهم داد که طرف می‌پیراید و می‌پیراید و مزه‌اش را می‌برد. امشب به استاد #فریدون_عموزاده_خلیلی هم غبطه خوردم برای داشتن چنین تیمی؛ که البته خودش پرورانده که چنین #چلچراغی شده‌اند دم‌همه‌شون گرم از ادمین ِ پیج #نشر_آموت خواهش کردم حتی اگر متن گفتگو گیرش آمد منتشر نکند تا مجله‌اش را بخوانند دوستان @40cheraghmag @fariddaneshfar
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment