تادانه

. آویزون ِ میله‌های اتوبوس بودم که این نقاشی رو دیدم چند تا صورت ِ آدم می‌بینید در تصویر؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment