تادانه

. پارسال چند جفت برام بافته بود؛ برای #آموتخانه چند ماه پیش گفت دیگه نمی‌خواهی؟ اول گفتم نه، اما دوباره برگشتم و رفتم گفتم می‌خوام؛ الان پول‌اش رو بدهم؟ پوزخندی زد معنادار و گفت: باشه می‌گیرم اما بعد از تحویل دادن. این عکس‌ را منصورخان گرفته از نیره‌خانم. امروز به منصور گفتم برو به نیره‌خانم بگو بیست جفت دیگه ببافه. بعدش به دختر چمندخانم هم پیام دادم که به مامان بگو بیست جفت جوراب و بیست جفت دستکش ببافد. خودم که می‌دانم چکار دارم می‌کنم 😂 شما هم می‌دانید؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment