تادانه

. هشت روز ِ گذشته را دوست داشتم اما هر سفری، به نقطه‌ای می‌رسد برای من به جایی که خانه‌ی اول و آخر است؛ #کتابخانه
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment