تادانه

. نمی‌دانم حتی کی و از کجا دانلودش کردم اما در داغی ِ این لحظات ِ این روزها، فقط خیالات این نقاشی آرام‌ام می‌کند کمی یک روز از عمرم باقی مانده باشه، چنین صحنه‌ای را برای خودم آماده می‌کنم؛ درست عین ِ این عکس تا کی در خیالات بمانیم؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment