تادانه

. دردناکه اما هست در تمام ِ پنج سال گذشته، این صفحه هیچ‌وقت نشده بود بیش از یکی دو روز ساکت بمانه اما این بار در هجده‌روز گذشته بارها آمدم نوشتم و بعد پاک کردم. دل و دماغ نوشتن نیست. کتاب معرفی کنم که چی؟ از روزمرگی‌ها بنویسم که چی؟ مدتی‌یه مشکل حنجره پیدا کردم و مدام از این دکتر به ان دکتر می‌روم و ممکنه برای همیشه صدایم را از دست بدهم اما بنویسم که چی؟ وقتی جریان ِ کلی چیز دیگری است. جامعه‌ی ناامن. هراس ِ مدام. فردای نامعلوم. این روزها همه درد داریم و دردهای‌مان را پنهان می‌کنیم درد ِ نگفتن بدتر از هزار بار گفتن است
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment