تادانه

. البته که تمام‌مدت داشتم داستان‌ ِ سنگ‌هایی را توی ذهن‌ام می‌نوشتم که روی‌شان نشسته بودم. این روزها با این سنگ‌ها در رمان ِ جدیدم دارم زندگی می‌کنم از #حامد_کلجه_ای و #مریم_طاهرخانی عزیز و مهربان سپاسگزارم تحمل می‌کنند پای این حرف‌ها؛ به امید این که حرف ِ به‌دردبخوری از توی‌اش دربیاورند #آموتخانه @aamoutkhaneh @hamed_kolajei عکس: #منصور_علیخانی @mansor.alikhani
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment