تادانه

. هر سال این موقع می‌روم شکار شاید کلمه‌های خوبی پیدا کنم در کوهستان به امید ِ خدای آب‌ها
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment