تادانه

شما با خاما
 
. خاما؛ پل ساخت بین قلب مردم این سرزمین. از عشق گفت که زبان مشترک همه ی آدم‌هاست و چراغی روشن کرد بر سر راه سنت‌های دیرینه و فراموش شده‌ای که محتاج احیاست. @atefeh_tayefeh73 

شماها هم از #خاما کنار ِ کارتان و زندگی‌تان عکس بگیرید و برایم بفرستید تا همین‌جا منتشرش کنم

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment