تادانه

. آقا #سیدعلی_میرافضلی فقط شاعر نیست آقا #سیدعلی_میرافضلی فقط محقق نیست آقا #سیدعلی_میرافضلی فقط هنرمند نیست آقا، عاشق است. آقا مهربان است. آقا، آقاست @ali_mirafzali
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment