تادانه

احوالات جمعه‌غروب
دو سه روز بود يه پيام مي آمد كه به روز رساني كنيد
ما نكرديم تا امروز كه جمعه باشد
باز هم پيام آمد: جمعه است و به روز رساني كنيد خب
ما هم شهرستاني هستيم ديگه، گفتيم باشد!
كرديم
يه نيم ساعتي بالاي 800 مگ هم از اينترنت جيره بندي شده مون رو خورد و دست آخر گفت حالا نصب كنيد
گفتيم به روي چشم
زديم رويش
رفت كه بيايد؛ بالا بيايد
تا الان نيامده
و رسما اين دم غروب جمعه اي، موبايل ما رفت به گورستان موبايل هاي نيامده بالا
خدايي اش، سه سال هوآوي داشتم و از اين بازي ها نداشت، اين شش ماهي كه اين سامسونگ رو گرفتم، هر روز يه برنامه اي سرمون درآورد
خدا فردا رو برسونه برام، بي بروبرگرد مي رم و مي گم آقا ضعيف ترين موبايل هوآوي تون رو مي خوام
البته اگر فردا بيايد
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment