تادانه

دیلمستان
«بیوه‌کشی» سال‌ها کنارم بود. یک‌بار هم با اسم «جنگنامه ی هفت شوهران خوابیده‌خانم با اژدرمار میلکی» نوشته شده بود شش‌هفت سال قبل.
ماند تا درست در چنین‌روزهای سال 90 که دعوت شدم به سفره ی خدا در دیلمستان و رسیدن به جایی که زمین‌گیرم کرد.
امروز باید می‌رفتم تا ادای دین کنم به آن خاک که «بیوه‌کشی» را ماما شد.
باید بروم.
به زودی می‌روم.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment