تادانه

نويسنده ي حرفه اي بودن هم شرط دارد
قاسم كشكولي (در گفتگو با خبرگزاري مهر): نویسنده ای مانند فوئنتس وقتی ۵۰ صفحه از رمانش را می نوشت آن را به ناشر می داد و اگر ناشر میگفت که این کار فروش ندارد او از ابتدا نوشتن رمانش را شروع می کرد. این زندگی یک نویسنده حرفه ای است که نوشتن مایه ارتزاق اوست. یا مثلا نویسنده ای مانند موراکامی شغل کافه داری را رها می کند و به نوشتن روی می آورد که البته برایش درآمد بیشتری دارد. نویسنده ایرانی هم دلش می خواهد که بتواند به طور مستمر و حرفه ای و به عنوان یک شغل به کار نوشتن بپردازد اما ...
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment