تادانه

كارنامه نمايشگاه هاي كتاب استاني 1393
http://aamout.persiangig.com/image/00-ketab/namayashgah-ostani-1393.jpg
کاروان نمایشگاه کتاب استانی امسال هم به نقطه پایان رسید. سپاسگزاریم که همراه مان بودید.
ترتیب استقبال مردم از نمایشگاه های امسال براساس رتبه بندی
۱- نمایشگاه کتاب شیراز
۲- نمایشگاه کتاب کرمان
۳- نمایشگاه کتاب قزوین
۴- نمایشگاه کتاب گیلان
۵- نمایشگاه کتاب مشهد
۶- نمایشگاه کتاب تبریز
۷- نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان
۸- نمایشگاه کتاب کرمانشاه
۹- نمایشگاه کتاب بوشهر
۱۰- نمایشگاه کتاب هرمزگان
۱۱- نمایشگاه کتاب اهواز
۱۲- نمایشگاه کتاب اصفهان
۱۳- نمایشگاه کتاب همدان
۱۴- نمایشگاه کتاب مازندران
۱۵- نمایشگاه کتاب اردبیل

ارادتمند
 نشر آموت

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment