تادانه

اعتراف‌گونه
دردناكه اما بايد اعتراف كنم دو ردیف از كتاب هاي كتابخانه ام مربوط مي‌شوند به تحقیقی که سال 86 و 87 روی موضوعی دوست‌داشتنی انجام می‌دادم و مثل خوره، سند جمع می‌کردم برای آن موضوع. یادم هست 63 تا سند پیدا کردم. بعد زد و درگیر نشر شدم و شدم زندانی کلمات دیگران.
هر چند ماه یک‌بار اون دو ردیف  رو می‌بینم و دردم تازه می‌شه که الان نزدیک به 7 ساله آزادی‌ام را از دست داده‌ام و نمی‌توانم مثل قبل (حتی وقتی کارمند بودم) کوله‌پشتی ام را یک ساعته آماده بکنم و بزنم به کوه و دشت و جاده.
دردناکه اما برای اون دو ردیف، درمان نمی‌شه.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment