تادانه

شعر ِ قفس
در قفس ِ پیراهن ِ تو
دو قمری ِ سرگردان
دو قمری ِ بی آشیان
تا بر صخره‌ی مسین سینه‌ی من پرواز کنند
قفس را بدر!
(علیرضا روشن)
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment