تادانه

خودمان چه غلطي كرده‌ايم؟
همه‌اش داریم می‌نالیم سطح مطالعه مردم کم شده است.
همه‌اش داریم می‌نالیم تیراژ کتاب آمده پایین.
همه‌اش داریم می‌نالیم ترکیه و ژاپن و مصر و هند و ... که از ما پایین‌ترند به لحاظ نویسندگی (!) از ما جلو زده‌اند.
همه‌اش داریم می‌نالیم که چشم ندارند ما را ببینند.
همه‌اش داریم می‌نالیم که ...
خودمان چه غلطی کرده‌ایم برای کتابخوانی مردم؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment