تادانه

رونمايي در شهركتاب ابن سينا
http://aamout.persiangig.com/image/00-ketab/931110-Ronamaei-khaterat.jpg
رونمايي از مجموعه داستان "خاطرات زني كه نصفه مرد"
نویسنده: الهامه کاغذچی | منتشر شده در نشر آموت
کارشناسان جلسه: اسدالله امرایی و محسن حکیم معانی

شهر کتاب ابن سینا
شهرک غرب، ایران زمین شمالی، روبروی بیمارستان بهمن
جمعه 10 بهمن 1393 | از ساعت 16 الی 18

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment