تادانه

نمايشگاه هاي كتاب استاني

نهمين نمايشگاه استاني را هم پشت سر گذاشتيم
تا اينجاي كار ترتيب استقبال چنين بوده است:
1: شيراز
2: كرمان
3: رشت
4: مشهد
5: كرمانشاه
6: تبريز
7: اصفهان
8: همدان
9: اردبيل

به اميد خدا اين چند تا نمايشگاه را هم خواهيم بود:
خوزستان (اهواز): از 23 تا 29 آذر
بوشهر: از 3 تا 9 دي
هرمزگان (بندرعباس): 13 تا 19 دي
مازندران (ساري): 8 تا 14 بهمن
سيستان و بلوچستان (زاهدان): از 23 تا 29 بهمن
قزوين: 2 تا 8 اسفند

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment