تادانه

نمايشگاه كتاب اصفهان
صبح جمعه راهي اصفهان مي شوم تا ظهر غرفه نشر آموت رو در نمايشگاه كتاب اصفهان تحويل بگيرم و غرفه آرايي كنم.
نمايشگاه كتاب اصفهان از شنبه 15 شهريور تا جمعه 20 شهريور
براي بار دوم است كه نشر آموت در نمايشگاه كتاب اصفهان شركت مي كند

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment