تادانه

منتشر شد
http://aamout.persiangig.com/image/book/javdanegan-jolaei.jpg 
جاودانگان
(رمان)
رضا جولايي

انتشارات جويا
168 صفحه
چاپ اول 1393
شمارگان 500 نسخه
قيمت 10 هزار تومان

از اين نويسنده به تازگي مجموعه داستان "بركه هاي باد" در نشر آموت منتشر شده است.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment