تادانه

منتشر شد
http://aamout.persiangig.com/image/book/zamin-khodakarami.jpg 
... و زمين/ زن/ شعر
(كالبدشكافي اسطوره اي شعر زنان امروز ايران)
فاطمه خداكرمي

انتشارات چتر
124 صفحه
چاپ اول 1393
شمارگان 1000 نسخه
قيمت 6400 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment