تادانه

پايان نمايشگاه‌هاي استاني؛ بازگشت از قزوين
شادمانم بار دوم مهمان مردم قزوين بوديم؛ در نمايشگاه كتاب.
شادمانم بار دوم بود مهرباني دوستان خوبي مثل حسن لطفي، جواد حضرتي، مهدي رمضاني، محمدحسين شفيعي‌ها، ابراهيم و ليلا ميرقاسمي، عباس زارعي، عارفه نژادبهرام، علي قانع، پروانه زاغ‌زيان، محمدمهدي نحوي‌فرد، مصطفي يزدي، فرشته و تورج بهرامي، مريم اعتمادزاده، مجيد بالدران، مجيد شفيعي، حبيب علي‌مردي، علي رمضاني، گلندام صفري و فراوان فراوان دوست و  كتاب‌خوان قزويني و الموتي و ميلكي بوديم.
شادمانم اين‌بار هم قزوين نشان داد يك شهر فرهنگي است و مردمش هميشه تحول آفرين هستند.
شادمانم حميد، برادرم اين‌طور خوب پا به پاي آموت پيش آمد و برادران ديگرم و پسرعموهاي خوبم، آموت را خانه خودشان ديدند و همراه بودند.
شادمانم روز آخر سيدمحسن بني‌فاطمه و عليرضا روشن آمدند و با هم بوديم در نمايشگاه كتاب قزوين.
شادمانم آخرين نمايشگاه كتاب استاني سال 92 هم به خوبي به پايان رسيد.
از پدر و مادرم هم سپاسگزارم كه مهرباني كردند و با وجود اينكه پدرم به دليل عمل چشم نتوانست به نمايشگاه بيايد اما مادرم مثل پارسال زير پايش را نگاه كرد و غرفه آموت را زينت بخشيد.
شادمانم و ...
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com