تادانه

آخرين نمايشگاه امسال
فردا با حميد، برادرم غرفه نشر آموت را در نمايشگاه كتاب قزوين تحويل مي‌گيريم و غرفه‌آرايي مي‌كنيم.
بار دوم است كه نشر آموت به نمايشگاه كتاب قزوين مي‌رود.
شروع نمايشگاه: پنجشنبه 8 اسفند
پايان نمايشگاه: چهارشنبه 14 اسفند
صبح‌ها:‌9 - 12
بعدازظهرها: 4 تا 8
محل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي قزوين/ آخر خيابان نوروزيان
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com