تادانه

خسته تر از ديروز
تازه همين الان رسيدم تهران
از نمايشگاه كتاب سرد ساري
گاهي با خودم فكر مي‌كنم تا كي؟
تا كي مي‌توانم اين تن بيمار را با خودم اين‌طرف و آن‌طرف بكشانم؟
خسته‌تر از ديروزام
همين
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com