تادانه

همه چيز باطل است؛ باطل اباطيل
http://media.isna.ir/content/amin%20khosroshahi-3-143.JPG/4
عكس‌هاي ديگر از اين رفتن ... اينجا

يك عمر ترجمه كني و بنويسي و آن وقت به تعداد انگشتان دو دست هم آدم نباشند زير تابوتت را بگيرند؛ اين است رسم مهمان‌نوازي اين دنيا
(تشييع جنازه بهمن فرزانه مترجم معروف صدسال تنهايي ماركز)
***
باطل اباطيل/ همه چيز باطل است/ انسان را از تمامي مشقتش كه زير آسمان مي‌كشد چه منفعت است/ يك طبقه مي‌روند و طبقه ديگر مي‌آيند و زمين تا به ابد پايدار مي‌ماند/ آفتاب طلوع مي‌كند و‌آفتاب غروب مي‌كند و به جايي كه از آن طلوع نمود مي‌شتابد/ باد به طرف جنوب مي‌رود و به طرف شمال دور مي‌زند ...(كتاب جامعه)

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com