تادانه

سفر به شیراز
 http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Larg_Pic/19-9-1392/IMAGE635224027974386742.jpg
20 آذر 92 – آرامگاه سعدی – شیراز

ایستاده: افسانه گیویان - شیوا حریری - انوشه منادی - شرافت - علی‌اصغر عزتی‌پاک - جواد محقق - حمیدرضا شاه‌آبادی - کاظم اخوان - لاله جعفری - یوسف علیخانی - داود امیریان - کیان جوادی - مجید شفیعی - پیرهادی - عباس جهانگیریان - مهدی رجبی - شهرام اقبال‌زاده - شهرام رهنما - برآبادی - حسین قربانزاده - شکرانه - محسن هجری - عبدالرحمان عنق - حسین برمایون
نشسته: نورا حق‌پرست - فریبا کلهر - حسن احمدی - صدرا ناصری - احمد اکبرپور - هدی حدادی - شقایق قندهاری - تهمینه حدادی - آزاده نجفیان - جمال اکرمی


http://www.kanoonnews.ir/Images/News/Larg_Pic/19-9-1392/IMAGE635224027976126842.jpg
20 آذر 92 - حافظیه – شیراز

به نقل از اینجا و اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com