تادانه

چاپ سوم «عزیز و نگار»‌ منتشر شد
امروز تا شنیدم چاپ سومش رسیده، چشمام پر از اشک شد
روزهایی که مشغول گردآوری نسخه‌های مختلف این قصه طالقانی - الموتی (کوهستان‌های البرز) بودم، ایرنا، ساینا رو باردار بود. بعد کتاب و ساینا با هم متولد شدند؛ سال 80
حالا ساینا کلاس ششم است و این کتاب ...
زمانی از اینکه وقتم را برای گردآوری اش تلف کرده بودم،‌از خودم دلگیر بودم اما حالا خوشحالم خاک رو از روی این گنجینه برداشتم و بعد از آن، قصه، پا درآورد و رفت و رفت و رفت و ...

 
عزیز و نگار
بازخوانی یک عشقنامه
گردآوری و تحقیق: یوسف علیخانی
انتشارات ققنوس
چاپ سوم: 1392
تیراژ 770 نسخه
قیمت 9800 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com