تادانه

نمایشگاه کتاب ارومیه
 
 
 
 

عکس ها: بهزاد سیفی
 
نخستين حضور ناشران خارجي در نمایشگاه کتاب ارومیه
نمایشگاه کتاب ارومیه
30 شهریور تا 5 مهر 1392
شیخ تپه - پارک جنگلی - نمایشگاه بین المللی
سالن 3 - غرفه نشر آموت
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com