تادانه

تنهایی
همه آدم‌ها ذاتاً تنها هستند، اینکه فکر کنی کسی تنهایی‌ات را پر می‌کند فکر اشتباهی است. تنها ممکن است کسانی باشند که در کنار آن‌ها بیشتر از همیشه تنهای‌ات را فراموش کنی
به وقت بهشت | نرگس جورابچیان | نشر آموت

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com