تادانه

کارگاه‌های داستان‌ننویسی
امروز در جمعی گفتم نمی‌دانم این آدم‌هایی که مدام کارگاه داستان برگزار می‌کنند، دل‌شان به چی خوش است که هی تئوری می ریزند توی حلقوم جماعت عاشق نوشتن.
گفتم اگر قرار بود با تئوری دانستن، کسی داستان‌نویس بشود، این‌همه کتاب در زمینه تئوری داستان، خب بخوانند و حظ ببرند.
بعد هم گفتم اگر این‌سال‌ها بشود در برابر آدمی تعظیم کرد که از کلاس‌هایش، دو جین نویسنده فرستاده بیرون، یکی «محمدحسن شهسواری» است و یکی «حسین سناپور» و تا حدی «فرهاد فیروزی». بقیه بیشتر دورهمی بوده؛ برای گذران روزها و غروب‌ها و البته ارائه بیلان کار مراکز ویژه.
بعد هم گفتم با حلواحلوا گفتن، دهن کسی شیرین نشده.
بعد هم گفتم به جای این‌که یاد بدهید چگونه شنا کنید، طرف را هل بدهید توی آب.
همین و دیگر هیچ.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com