تادانه

نوشتن با دوربین
http://photo.goodreads.com/books/1210695937l/1196061.jpg 
یک‌بار سال 84 خوانده بودمش و یادم هست همان‌وقت هم تحسین کرده بودم‌شان؛ هم گفتگوشونده را و هم گفتگوکننده را.
دیروز اولین پنجشنبه آرام ِ آموت بود و با خیال تخت، از صبح تا غروب، برای بار دوم خواندمش؛ نوشتن با دوربین را.
آقای جاهد عزیز! سپاسگزارم که تندخویی‌های پیرمرد را تحمل کردی تا یکی از بهترین کشف های دنیا صورت بگیرد.
برای بار هزارم آرزو کردم کاش ابراهیم گلستانی این روزها بود و ...

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com