تادانه

ایزابل آلنده و رمان «همسر ببر»
http://www.magiran.com/ppic/3360/2832/32-8.jpg
همسر ببر/ تئا آب‌رت/ مترجم: علی قانع
نشر آموت/ چاپ دوم/ 366 صفحه/ 15000 تومان

ایزابل آلنده (نویسنده معروف شیلیایی) در گفتگو با «گاردین»: «در سال‌‌های اخیر کمتر رمانی خوانده‌ام که تا این اندازه مرا جادو کرده باشد، یک نفس از اول تا آخر کتاب «همسر ببر» را خواندم و نویسنده جوان آن را تحسین کردم. به نظرم «تئا آب‌رت» یکی از پدیده‌های رمان‌نویسی روزگار ماست.»

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com