تادانه

گزارش تصویری روز نهم نمایشگاه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/001.JPG
کیهان بهمنی، مترجم خدمتکار و پروفسور
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/002.JPG
ساره دستاران، شاعر دلفین‌ها در خواب‌هایم شنا می‌کنند
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/003.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/004.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/005.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/007.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/008.JPG
بریده جراید
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/009.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0010.JPG
ساینا و سه قلوها: آرمیتا و هلیا و پرنیان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0011.JPG
دختر حسن کریم پور
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0012.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0013.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0014.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0015.JPG
حمید جدیداسلامی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0016.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0017.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0018.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0019.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0020.JPG
نرگس جورابچیان، نویسنده به وقت بهشت
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0021.JPG
منصور علیمرادی - مهدی وثوق نیا
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0022.JPG
فریبا کلهر در میان علاقمندان به رمان هایش
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0023.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0024.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0025.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0026.JPG
مرضیه سبزعلیان و آخرین نسخه خدمتکار و پروفسور
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0027.JPG
فریبا کلهر و هادی خورشاهیان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0028.JPG
کیهان بهمنی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0029.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0030.JPG
دکتر کیهان بهمنی و شاگردانش
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0031.JPG
چاپ اول خدمتکار و پروفسور برکت شد
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0032.JPG
منیرالسادات موسوی، نویسنده صخره های شیشه ای
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0033.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0034.JPG
علی ایثاری کسمایی، مترجم تاریخچه خصوصی خانه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0035.JPG
مصطفی رحماندوست
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0036.JPG
حجت الاسلام زایری
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0037.JPG
بیوک ملکی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0038.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0039.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0040.JPG
محسن حکیم معانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0041.JPG
هادی خورشاهیان و لیلا عباسعلیزاده
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0042.JPG
احمد اکبرپور
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0043.JPG
رامسری، مدیر نشر معین
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920219/0044.JPG
محمد ولی زاده، مدیر نشر داستانسرا

Labels: , , , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com