تادانه

گزارش تصویری هشتمین روز نمایشگاه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/001.JPG
علی عبداللهی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/002.JPG
نسرین قربانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/003.JPG
مرجان محمدی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/004.JPG
پرفروش‌های ایرانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/005.JPG
پرفروش‌های خارجی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/007.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/008.jpg

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/009.JPG
محمد حسینی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0010.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0011.JPG
تکین حمزه‌لو - شهلا آبنوس - نشاط داودی - مژگان مظفری
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0012.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0013.JPG
فیروزی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0014.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0015.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0016.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0017.JPG
علی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0018.JPG
یاسر نوروزی - امیرحسین خورشیدفر
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0019.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0020.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0021.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0023.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0024.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0025.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0026.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0027.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0028.JPG
شهلا آبنوس و غافلگیری برای تولد ایرنا
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0029.JPG
جواد محقق
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0030.JPG
محمد حسنی - آرش کاظمی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0031.JPG
مرجان محمدی - نسرین قربانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0032.JPG
بهنام ناصح
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0033.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0034.JPG
ایرنا محی‌الدین‌بناب
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0035.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0036.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0037.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0038.JPG
رضا امیرخانی، نویسنده
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920218/0039.JPG

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com