تادانه

گزارش تصویری روز ششم نمایشگاه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0023.JPG
مهسا ملک‌مرزبان، مترجم خرید قلاب ماهیگیری برای پدربزرگ
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/004.JPG
فاطمه موسوی، نویسنده پیله تنهایی عشق
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/002.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/003.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/005.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/007.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/008.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/009.JPG
علیرضا رمضانی، مدیر نشر مرکز
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0010.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0011.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0012.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0013.JPG
محمدعلی حضرتی، شاعر
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0014.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0015.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0016.JPG
اکبریانی - عبداللهی - چهکندی‌نژاد
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0017.JPG
علی عبداللهی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0018.JPG
محمدهاشم اکبریانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0019.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0020.JPG
مهسا ملک‌مرزبان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0021.JPG
دست‌خط ملک‌مرزبان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0023.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0024.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0025.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0026.JPG
مسعود خیرخواه - مهسا ملک‌مرزبان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0027.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0028.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0029.JPG
علیرضا بهرامی، شاعر
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0030.JPG
زهره نصیری
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0031.JPG
بچه‌های دبیرستان فرهنگ - منطقه 13 و خانم فریده برنگی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0032.JPG
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0033.JPG
غلامرضا امامی، مترجم
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0034.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0035.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0036.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0037.JPG
علیرضا بهنام، شاعر
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0038.JPG
عزت‌الله الوندی و بارانش
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0039.JPG
اسدالله امرایی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920216/0040.JPG ماهور بنی‌فاطمه

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com