تادانه

گزارش تصویری روز پنجم نمایشگاه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/0011.JPG
شقایق قندهاری، مترجم «پیش از آنکه بخوابم»
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/007.JPG
ناهیده هاشمی، مترجم دخترها در جنگ و امواج گرسنه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/0013.JPG
ابراهیم میرقاسمی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/003.JPG
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/004.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/005.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/008.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/009.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/0010.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/0012.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/0014.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/0015.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/0016.JPG


http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/0018.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/0020.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920215/0021.JPG

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com