تادانه

گزارش تصویری روز هفتم نمایشگاه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/001.JPG
علی قانع، مترجم اتاق و همسر ببر و دختر پنهان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/002.JPG
زهرا تیرانی، مترجم شازده کوچولو
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/003.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/004.JPG
رضا محی‌الدین‌بناب
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/005.JPG
عباس مخبر، مترجم
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/007.JPG
داود امیریان، نویسنده
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/008.JPG
شایان خسروی - حمید علیخانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/009.JPG
آرتمیس مسعودی، مترجم پروژه شادی و شادی را به فرزند خود هدیه کنید
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0010.JPG
عرفان نظرآهاری، نویسنده
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0011.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0012.JPG
خسرو باباخانی، احمد دهقان، بایرامی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0013.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0014.JPG
سیدمحسن بنی‌فاطمه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0015.JPG
آلاله سلیمانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0016.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0017.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0018.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0019.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0020.JPG
بهرنگ کیاییان - گروس عبدالملکیان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0021.JPG
غلامحسین سالمی - رسول یونان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0023.JPG
فهرست رمان‌های پرفروش‌ خارجی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0024.JPG
نرگس زیانی،‌ طراح
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0025.JPG
زهرا تیرانی و بهنام ناصح
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0026.JPG
آریامن احمدی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0027.JPG
کامبیز پورناجی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0028.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920217/0029.JPG

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com