تادانه

گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0038.JPG
فریبا کلهر
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/002.JPG
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/002-1.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0045.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/002-2.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/003.JPG
مسعود خیرخواه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/005.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/007.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/008.JPG
دکتر محمد عزیزی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/009.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0010.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0011.JPG
شازده کوچولو
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0012.JPG
آیت دولتشاه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0013.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0014.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0015.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0016.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0017.JPG
نوری‌زاد
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0018.JPG
وحید روزبهانی، مترجم باغ سیمانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0019.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0020.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0021.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0023.JPG
آرش نقیبیان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0024.JPG
ساناز نعمت‌اللهی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0025.JPG
قباد آذرآیین
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0026.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0027.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0028.JPG
جواد آتشباری
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0029.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0030.JPG
شهلا آبنوس
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0031.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0033.JPG
فرشید عطایی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0034.JPG
رویا میرغیاثی - فواد صادقیان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0035.JPG
دکتر کیهان بهمنی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0036.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0039.JPG
فریبا کلهر - صدرا
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0040.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0041.JPG
رضا عامری
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0042.JPG
فریبا کلهر - شقایق قندهاری
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0043.JPG
صدرا و علی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0044.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0046.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0047.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920213/0048.JPG
آقای قدیری

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com