تادانه

گزارش تصویری یازدهمین روز نمایشگاه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/001.JPG
منیرالسادات موسوی، نویسنده صخره‌های شیشه‌ای
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/002.JPG
سیدعلی میرافضلی، شاعر
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/003.JPG
بهنام ناصح، نویسنده ایراندخت و پروانه‌ای روی شانه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/004.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/005.JPG
مرضیه آیتی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/006.JPG
حسین وفاپور
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/007.JPG
رضا بردستانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/008.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/009.JPG
محمد مطلق
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0010.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0011.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0012.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0013.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0014.JPG
ماهور بنی‌فاطمه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0015.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0016.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0017.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0018.JPG
حسن علیخانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0019.JPG
تبسم غبیشی - مجتبا گلستانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0020.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0021.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0022.JPG
محسن حدادی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0023.JPG
بهشتیان - اسدالله امرایی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0024.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920221/0025.JPG
خوشحالیم و به امید دیدار

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com