تادانه

گزارش تصویری روز دهم نمایشگاه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/001.JPG
سولماز صادقزاده نصرآبادی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/002.JPG
محمدرضا آریانفر، نویسنده بانوی مه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/003.JPG
پیش از آنکه بخوابم
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/004.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/005.JPG
یوسف علیخانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/007.JPG
سیدجواد میرهاشمی - نیکبخت
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/008.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/009.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0010.JPG
نانکلی و عاشقی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0011.JPG
ماجرای عجیب بنجامین باتن
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0012.JPG
سه رمان پرفروش: شوهر عزیز من - نسکافه با عطر کاهگل - پیش از آنکه بخوابم
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0013.JPG
دکتر محمد جعفر قنواتی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0014.JPG
احمد مسجدجامعی - احسان صفاپور
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0015.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0016.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0017.JPG
محسن نوبخت
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0018.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0019.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0020.JPG
محمدرضا آریانفر
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0021.JPG
سیدمحسن بنی‌فاطمه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0022.JPG
حمید علیخانی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0023.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0024.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0025.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0026.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0027.JPG
پروانه زاغ‌زیان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0028.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0029.JPG
پری نرگسی،‌نویسنده آسمان قلب لائورا و رز مرا نگه دار
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0030.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0031.JPG
آسیه جوادی (ناستین) و دکتر جواد مجابی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0032.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0033.JPG
دکتر کیهان بهمنی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0034.JPG
حمیدرضا لطفی - خانم دارابی - حسن لطفی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0035.JPG
حافظ خیاوی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0036.JPG
حسن زاده
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0037.JPG
سلمان امین، نویسنده قلعه مرغی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0038.JPG
علی شکیبا - مهسا و مهرک ملک‌مرزبان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0039.JPG
جواد جزینی، نویسنده و منتقد
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920220/0040.JPG
برکت‌شده‌های دهمین روز نمایشگاه

Labels: , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com