تادانه

گزارش تصویری روز چهارم نمایشگاه
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0013.JPG
آذر عالی پور، مترجم داستان های فلانری اوکانر
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/003.JPG
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/001.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/004.JPG
مریم توفیقی - آذر عالی پور
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/005.JPG
حمیدرضا محبی، مترجم هتل مامان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/006.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/007.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/008.JPG
آذر عالی پور
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/009.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0010.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0011.JPG
رنجبر - رضیه انصاری
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0012.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0014.JPG
دکتر قطب الدین صادقی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0015.JPG
مژده الفت - لیلا باقری
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0016.JPG
حمید جانی پور

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0018.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0019.JPG
سودا - منصور علیمرادی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0020.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0021.JPG
الهام فلاح
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0023.JPG
اسدالله امرایی
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0024.JPG
مصطفی خرامان
http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0025.JPG

http://aamout.persiangig.com/image/Book-Fair-26-Tehran/920214/0026.JPG
هادی خورشاهیان - مهسا ملک مرزبان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com