تادانه

این روزها اینطوری شدم
هر اتفاق خوبی که برای کتاب های نشر آموت می افتد، شادم می کند

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com