تادانه

عکس‌ یادگاری با «به وقت بهشت»
حمید نورشمسی (منتقد) – نرگس جورابچیان (نویسنده)

فریده برنگی (دبیر این نشست‌ها) و دانش‌آموزان دبیرستان فرهنگ (منطقه 13)

عکس‌ یادگاری با «به وقت بهشت» - فرهنگسرای اشراق – 14 اسفند 92

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com