تادانه

جهت حفظ در تاریخ ادبیات
دو سال پیش وقتی پیگیر یکی از کتاب‌های غیرمجاز شده‌ی آموت بودم، در اداره کتاب وزارت ارشاد چشمم خورد به پرونده‌ای که روی میز کار یکی از آقایان بود. پرونده «دلبرکان غمگین» مارکز بود! سرحرف که باز شد، حرفش رسید به اینجا که این کتاب به وسیله دو مترجم و دو ناشر در دوره آقای خاتمی آمده بوده ارشاد و غیرمجاز شده. بعد در دوره جدید با ترجمه مترجم سومی مجوز گرفت. سرآخر اما همان دو مترجم اولی، نامه‌ای علیه دلبرکان غمگین نوشتند و باعث شدند از بازار جمع شود!
امروز هم متوجه شدم یکی از آقایان زنجیره‌ای باعث ایجاد مشکل برای یکی از کتاب‌های نشر آموت و جمع شدنش از بازار کتاب شده؛ در جمع‌های روشنفکری خوب تحویلش می‌گیرند این آقا را و مثلا خودش رمان‌نویس است!
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com