تادانه

این‌روزهای ...
به اندازه تمام گلوله‌هایی که میرزا کوچک‌خان در جنگل هدر داد، خسته‌ام؛ همین.
همچنین دنبال یه خالوقربانی می‌گردم تا دق‌دلم رو سرش خالی کنم.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com