تادانه

تکرار ...
یک صحنه خیره‌کننده دارد سریال میرزا کوچک خان که حالم رو بد-خوش کرد؛ آنجا که میرزا کم آورده و گریه می‌کند و یکی از فرماندهان جلوی گریه‌کردنش را می‌گیرد که دیگران، این صحنه را نبینند و می‌گوید: میرزا! اگر جنگلی‌ها گریه‌ات رو ببینند؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com