تادانه

نمایشگاه کتاب شیراز
منگ خواب و خسته‌ی راه، تازه رسیدم تهران. ممنون از دوستان خوبی که مراقب‌مون بودند در نمایشگاه کتاب شیراز. آقایان اسدی و امامی و بهروز و اکبرپور و فقیه و ... خانم‌ها جاهد و هنرور و جوکار و سبحانیان و فروتن و منقوش و دکتر عبداللهی و تقوایی و نجاتی و فانی و شکری ...
نمایشگاه کتاب شیراز، رتبه اول همه این هفت نمایشگاه‌های استانی را به دست آورد که از شهریور تا امروز رفته‌ام.

اول:‌ نمایشگاه کتاب شیراز
دوم: نمایشگاه کتاب مشهد
سوم: نمایشگاه کتاب قزوین
چهارم: نمایشگاه کتاب اردبیل
پنجم: نمایشگاه کتاب کرمان
ششم: نمایشگاه کتاب زنجان
هفتم: نمایشگاه کتاب تبریز

حوصله اگر با من بود، در آینده نزدیک تحلیلی بر هر نمایشگاه خواهم نوشت در تادانه درباره‌ی نحوه‌ی استقبال کتاب‌ها
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com