تادانه

مادرم
http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/44290399294691684302.jpg
نمایشگاه کتاب قزوین - شنبه 22 مهر 91 - غرفه نشر آموت
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com