تادانه

...
این عکس‌ها و این عکس‌ها امروز خیلی اذیتم کردند. خیلی خودم را نگه داشتم تا چیزی ننویسم که خب ننوشتم.
شب از نیمه گذشت و به اتفاقی نامعلوم، رسیدم به اینجا. گفتم بی‌ربط نیست بازنشرش؛ اما نشرش ندادم. اگر دوست داشتید بخوانیدش؛ اینجا را
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment